Potwierdzenie prawa do świadczeń

Prawo pacjenta do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych potwierdzane jest poprzez udostępniany przez Narodowy Fundusz Zdrowia system eWUŚ.

Informujemy, że mogą wystąpić sytuacje, gdy prawo Pacjenta do świadczeń nie zostanie potwierdzone przez ww. system pomimo jego posiadania – w przypadku takim Pacjent zostanie poproszony o okazanie dokumentu potwierdzającego takie prawo (np. legitymacja emeryta lub rencisty, wydawany przez pracodawcę, aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA, aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego).

W przypadku gdy system nie potwierdza uprawnień Pacjenta i nie posiada on przy sobie stosownego dokumentu może wypisać przygotowany przez NFZ druk oświadczenia o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
ul. Wincentego Lipa 2
41-703 Ruda Śląska
tel 32 344-07-24
Tel 32 344-07-23
fax 32 779-59-12