ZOL – Warunki skierowania i przyjęcia

Warunki skierowania i przyjęcia

Warunkiem przyjęcia pacjenta jest kwalifikacja lekarza opiniującego ZOL oraz przedłożenie kompletu dokumentacji.

Kierownik ZOL powiadamia osobę zainteresowaną o terminie przyjęcia do zakładu drogą telefoniczną lub na piśmie.

Osoby oczekujące na miejsce w Zakładzie umieszcza się na LIŚCIE OSÓB OCZEKUJĄCYCH, prowadzonej przez kierującego i udostępnianej osobom zainteresowanym.

W przypadkach nagłych, wynikających ze zdarzeń losowych i uzasadnionych stanem zdrowia, na wniosek lekarza, może być wydane skierowanie na czas określony poza kolejnością.

W dniu przyjęcia dokonuje się w zakładzie ocenę stanu zdrowia pacjenta wg skali Barthel. Jeżeli ocena przekracza 40 pkt pacjent nie może być przyjęty do zakładu.

Przeciwwskazania do przyjęcia

  • stany chorobowe wymagające całodobowej opieki lekarskiej lub hospitalizacji
  • choroba nowotworowa
  • zaburzenia i choroby psychiczne
  • uzależnienie od alkoholu lub środków psychoaktywnych.
Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
ul. Wincentego Lipa 2
41-703 Ruda Śląska
tel 32 344-07-24
Tel 32 344-07-23
fax 32 779-59-12