ZOL – Wymagane dokumenty

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego zobowiązana jest do przedłożenia stosownych dokumentów:

1. Wniosek o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego podpisany przez osobę kierowaną.

W przypadku osób niemogących wyrazić świadomie zgody na umieszczenie w ZOL konieczna jest zgoda opiekuna prawnego lub postanowienie Sądu o umieszczeniu bez zgody. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej do wniosku o przyjęcie należy dołączyć:
– postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu,
– postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego,
– zgodę Sądu na umieszczenie w zakładzie.

2. Zaświadczenie lekarskie

Jeśli lekarz w zaświadczeniu lekarskim zaznaczy współistnienie choroby psychicznej, wymagane jest dodatkowo zaświadczenie od lekarza psychiatry (wyłącznie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego) o aktualnym stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do przebywania w ZOL o profilu ogólnym.

3. Wywiad pielęgniarki środowiskowej

4. Karta oceny świadczeniobiorcy wg skali opartej na skali Barthel

5. Kserokopie posiadanej dokumentacji: medycznej w tym karty informacyjnej z leczenia szpitalnego, ubezpieczenia zdrowotnego, dowodu osobistego.

Dokumenty należy złożyć osobiście do kierownika zakładu lub przesłać listownie pod adres:

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp.z O.O.
ul. Główna 11,
41-711 Ruda Śląska

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

  1. Wniosek o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
  2. Skala Barhtel
  3. Wywiad pielęgniarski
  4. Zaświadczenie lekarskie
Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
ul. Wincentego Lipa 2
41-703 Ruda Śląska
tel 32 344-07-24
Tel 32 344-07-23
fax 32 779-59-12